CIVIL I FAMÍLIA

Assessorament

Orientem a les empreses sobre com resoldre els seus dubtes sobre qüestions civils (principalment d’àmbit contractual, econòmic i patrimonial) que puguin incidir en el desenvolupament del seu negoci, així com també als particulars amb els problemes que afectin directament el seu àmbit privat o esfera personal. Especialment, tenim experiència en assessorar als nostres clients en els sempre delicats conflictes de dret de família (crisi matrimonial i relacions paternofilials), així com en la planificació en matèria d’herències i successions, amb l’objectiu de prestar un assessorament personalitzat i humà, ateses les circumstàncies particulars de cada cas.

En particular, podem ajudar als nostres clients en els següents assumptes:

Civil:

 • Assessorament jurídic general en matèria contractual i patrimonial civil;
 • Arrendaments urbans i propietat horitzontal;
 • Responsabilitat civil contractual i extracontractual.
Família i successions:

 • Assessorament jurídic general en matèria de dret de família: capítols matrimonials, divorci; unions de fet; guarda de menors, regulació de relacions paternofilials; procediment de protecció de les persones (tutela, curatela); filiació (reconeixement i/o impugnació de paternitat), etc.
 • Assessorament en matèria de dret successori: planificació d’herències i testaments, acceptacions d’herència, declaracions d’hereus intestats, etc.

Contractes

Estem especialitzats en la negociació i redacció de tot tipus de contractes civils i, entre altres, dels següents:

 • Compravenda;
 • Arres penitencials, confirmatòries o penals;
 • Permuta;
 • Donació;
 • Arrendaments urbans: d’habitatge, de local i d’indústria o negoci.
 • Préstec, hipoteca, fiança, aval, peça;
 • Contracte d’obra, de prestació de serveis o mandat;
 • Capítols matrimonials;
 • Convenis reguladors matrimonials.

Judicial i mediació

Defensem els interessos dels nostres clients en els diferents procediments judicials de naturalesa civil que se suscitin davant els tribunals amb orientació a aconseguir un resultat positiu per als seus interessos i valorant sempre la millor solució per al cas concret, cosa que a vegades passa per intentar arribar a un acord en aquells casos en què un pacte és millor que un plet.

En aquest sentit, la mediació és una eina útil en determinades ocasions, ja que ens pot ajudar a acostar posicions amb l’altra part i resoldre el problema jurídic sense haver de sotmetre’ns a un procés judicial. Tanmateix, no temem enfrontar-nos a un plet quan no hi ha un altre remei i és la millor via per a donar una resposta satisfactòria per al client.

En particular, podem ajudar als nostres clients en els següents assumptes:

Civil:

 • Incompliment contractual i reclamacions de quantitat;
 • Procediments d’arrendaments (desnonament per falta de pagament o expiració del termini contractual).
Família i successions:

 • Procediments contenciosos de separació o divorci conjugals i fixació de mesures en unions de fet.
 • Modificació de mesures de sentències definitives i execucions de sentència;
 • Expedients de jurisdicció voluntària en matèria de família.
 • Reclamació judicial de drets hereditaris.