MERCANTIL I SOCIETARI

Assessorament

Oferim un assessorament integral en tots els aspectes societaris i mercantils relacionats amb la posada en marxa i funcionament de les empreses dels nostres clients, incloses les relacions contractuals amb tercers.

En particular, els acompanyem en la formalització de les següents operacions societàries:

 • Constitució de societats i altres entitats com ara fundacions i associacions.
 • Redacció i negociació d’acords entre socis, pactes parasocials i acords de joint venture.
 • Representació de socis en Juntes Generals i preparació d’aquestes.
 • Secretaries de Consells d’Administració i redacció de les actes corresponents.
 • Ampliació i reducció de capital.
 • Modificació d’estatuts socials i nomenament o cessament d’administradors.
 • Compravenda d’accions i participacions socials.
 • Redacció d’acords d’opcions sobre accions (stock options i phantom shares).
 • Negociació i resolució de conflictes entre socis o situacions de bloqueig.
 • Fusions, escissions i adquisicions d’empreses.
 • Liquidació i dissolució de societats.

Contractes

Som especialistes en la negociació, redacció i interpretació de tot tipus de contractes mercantils d’àmbit nacional i internacional, entre altres:

 • Agència i Distribució.
 • Subministrament i Compravenda.
 • Prestació de serveis.
 • Franquícies.
 • Acords de confidencialitat o NDA’s.
 • Acords de novació i renegociació de condicions contractuals. 
 • Acords de resolució anticipada de contractes.
 • Acords transaccionals de resolució extrajudicial de conflictes.

Judicial i Arbitratge

Representem als nostres clients en els procediments contenciosos de caràcter mercantil, societari i contractual davant els Tribunals de Justícia o Arbitrals, defensant els seus interessos com a companyies, socis o administradors, o en les relacions contractuals amb tercers.

Sense perjudici d’això, abans de la interposició de qualsevol procediment judicial, valorem juntament amb els nostres clients la viabilitat dels mateixos o la seva conveniència i, atesos els interessos concrets de cada cas, ens posem a la seva disposició per a iniciar una fase prèvia de negociació amb la part contrària per a arribar a una solució amistosa que garanteixi la satisfacció dels seus interessos i eviti el plet.