DRET AMBIENTAL I SOSTENIBILITAT

Els problemes de sostenibilitat se solen resoldre prohibint, educant, regulant i incentivant. Una empresa que posa l’accent en la sostenibilitat té un avantatge competitiu front a la resta. En canvi, tot i que cada dia són més, poques empreses tenen encara una estratègia o vocació realment sostenible.

Actualment existeixen nombrosos incentius i ajuts a les empreses sostenibles i especialment a l’I+D+i enfocat a la sostenibilitat i a DEVENIRE podem ajudar els nostres clients a treure profit d’aquestes eines i acompanyar a les empreses en aquesta responsabilitat social corporativa que assumim amb el planeta.

Tenim per tant el propòsit de col·laborar amb els nostres clients (empreses, associacions i tot tipus d’organitzacions) a contribuir a la construcció d’un futur més sostenible, des de la innovació i el desenvolupament. Col·laborem des del punt de vista jurídic a explorar el potencial que ofereix l’Economia Circular, acostant-los aquest enfocament, identificant oportunitats en el seu sector i facilitant aliances multi-stakeholder.

També acompanyem al client a certificar-se com a Corporació B i a aconseguir tot tipus de certificacions relacionades amb el medi ambient, com l’ISO 14.001, les certificacions de gestió forestal i cadena de custòdia FSC i PEFC i altres certificacions i segells mediambientals.

En matèria de Dret ambiental, podem assessorar particulars i empreses en els diferents vectors en el marc de la normativa sectorial en la matèria, en totes les seves obligacions relacionades amb el medi ambient (autoritzacions ambientals, aigües, residus, abocaments, atmosfera, sorolls, drets d’emissió, etc.), preparant informes i analitzant la situació específica, així com revisant el compliment d’aquestes obligacions. Especialment:

  • Tramitació, concessió, control, revisió i modificació d’autoritzacions i llicències ambientals, avaluacions d’impacte ambiental i avaluacions ambientals de plans i programes, així com assessorament en expedients sancionadors.
  • Atmosfera i drets d’emissió. Valoració del compliment de les mesures imposades en permisos ambientals sobre límits d’emissió.
  • Gestió de residus. Assistència a productors, posseïdors, negociants, agents i gestors de residus de totes classes, inclosos els diferents sistemes integrats de gestió. Valoració jurídica de la condició de subproducte i del residu que deixa de ser-ho.
  • Sorolls i olors. Resolució de conflictes per soroll o olors..
  • Domini públic hidràulic. Tramitació d’autoritzacions i concessions per als diferents aprofitaments del domini públic hidràulic.